หน้าแรก | ข่าวสาร | บุคลากร | หลักสูตร | งานวิจัย | Facebook | ติดต่อเรา

คำถามที่พบบ่อย
วิศวะเมคคาทรอนิกส์คือ ? คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จบแล้วจะไปทำงานอะไร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มีการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาด้านเครื่องจักรกล ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการออกแบบ การสร้าง และการควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม
3.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม โดยการเทียบโอนผลการเรียน
ตลาดแรงงานที่มีความต้องการบัณฑิตวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มีดังนี้
1.บริษัทที่ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ
2.โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิต
3.หน่วยงานวิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
4.อาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้สหวิทยาการ
     
หลักสูตรได้มาตรฐานหรือไม่ เรียนยากหรือเปล่า ค่าใช่จ่ายของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 แต่เนื่องจากวิชาชีพวิศวกรรเมคคาทรอนิกส์ไม่ได้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ เหมืองแร่ (โลหการ) สิ่งแวดล้อม เคมี) ทางสาขาฯ จึงไม่ได้ขอรับการรับรองหลักสูตรการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร เช่นเดียวกันกับหลักสูตรวิศวกรรมอื่นๆ ที่ต้องเรียนวิชาพื้นฐานด้านวิทย์-คณิต แต่หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์มีวิชาชีพบังคับหลากหลายด้าน ที่เน้นการฝึกทักษะ ทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้แบบสหวิทยาการ เหมาะสมกับสถานะการณ์ความต้องการแรงงาน ที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถรอบด้าน และมีทักษะพร้อมสำหรับการทำงาน อีกทั้งสาขาฯ มีการสอนปรับพื้นฐานให้นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ตะวันออก เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ค่าเทอมเป็นแบบเหมาจ่าย ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มีสองหลักสูตรได้แก่ หลักสูตรภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) มีค่าเทอมเหมาจ่าย 13,500 บาท/เทอม และหลักสูตรภาคสมทบ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) มีค่าเทอมเหมาจ่าย 23,500 บาท/เทอม ส่วนค่าหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยก็มีหลากหลายราคา และมหาวิทยาลัยก็มีหอในไว้ให้บริการ และหากเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังสามารถเข้าโครงการกู้ยืมกยศ.ได้ตามปกติ

Copyright © 2015 Department of Mechatronics Engineering, RMUTTO. All rights reserved