หน้าแรก | ข่าวสาร | บุคลากร | หลักสูตร | งานวิจัย | Facebook | ติดต่อเรา

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีการเรียนการสอนเป็นแบบสหวิทยาการ โดยหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.ตะวันออกนี้ เป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 แต่หลักสูตรนี้ไม่ขอรับการรับรองหลักสูตรการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ (รายละเอียดหลักสูตร)
 
1.ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering
 
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng (Mechatronics Engineering)
 
3.จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต
 
4.วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม-ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 มกราคม-พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน พฤษภาคม-กรกฎาคม
 
5.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาตามระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาตามระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม
- สำเร็จการศึกษาตามระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม โดยการเทียบโอนผลการเรียน
 
6.จุดเน้นของหลักสูตร
มีวิชาชีพบังคับซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ คือ
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
   จรรยบรรณวิศวกร
   ฝึกทักษะเบื้องต้นในโรงฝึกงาน
 - กลุ่มวิชากลศาสตร์และเครื่องจักรกล
   กลศาสตร์วิศวกรรม
   วัสดุวิศวกรรม
   กลศาสตร์เครื่องจักรกล
   การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
   ระบบพลศาสตร์
 - กลุ่มวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   วิศวกรรมไฟฟ้า
   เครื่องกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อนมอเตอร์
   วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
   วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
   ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน
 - กลุ่มวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์
   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   การวัดและเครื่องมือวัด
   ระบบควบคุม
   เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
   ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
 - กลุ่มวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ประยุกต์
   เขียนแบบวิศวกรรม
   กรรมวิธีการผลิต
   การออกแบบวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
   คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิตและวิเคราะห์
   นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
   โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์
   หุ่นยนต์อุตสาหกรรม