หน้าแรก | ข่าวสาร | บุคลากร | หลักสูตร | งานวิจัย | Facebook | ติดต่อเรา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
1. อ.ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มจ.ธ.
2. อ.นพรุจ เขียวนาค วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มทส.
3. อ.บุญฤทธิ์ ปินตาสี วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.เชียงใหม่
4. อ.ศิริชัย สมแสน วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สจ.พ.
5. อ.อภิวัฒน์ จันโท วศ.ม. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) มทส.
6. อ.ชวลิต ปัญญาอิสระ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มทส.
     
บุคลากรลาศึกษาต่อ
1. นส.สุธิดา ทองนุช ศึกษาต่อ M.Sc. Mechatronics, University of Siegen, Germany