หน้าแรก | ข่าวสาร | บุคลากร | หลักสูตร | งานวิจัย | Facebook | ติดต่อเรา

บทความวิชาการ

ปี 2560

บุญฤทธิ์ ปินตาสี และ ศิริชัย สมแสน: “Design and fabrication of scrap oyster shell milling machine,” การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017, หน้า 983-986.

ปี 2559

Tassaphan Suwannatat: “Particle Filter for Human Positioning,” วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ,กรกฏาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 13-19.

นพรุจ เขียวนาค สุนทรี แสงศรี และทัศพันธุ์ สุวรรณทัต : “เครื่องตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต์,”การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9, 2559. หน้า 133.

ปริญญา น้ำจันทร์ จตุภรณ์ สุนทรี แสงศรี นพรุจ เขียวนาค และทัศพันธุ์ สุวรรณทัต : “ระบบตรวจสอบสถานะของช่องจอดรถยนต์,” The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) , 2016.

ปี 2558

นพรุจ เขียวนาค พัฒนพงษ์ ทาเทียว และจิระพล ศรีเสริฐผล :“การศึกษา RFID สำหรับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต,” การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวกรรมและการก่อสร้าง ครั้งที่ 2, 2558. หน้า 242-246.

ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต อภิวัฒน์ จันโท คมกฤช กิตติพร สู้ศึก ศิลป์จารุ นเรศ นาใต้ และทวีมิตร กมลมงคลสุข :“การออกแบบระบบควบคุมหุ่นยนต์ขนย้ายชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มขึ้นรูปแบบอัตโนมัติ,” การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวกรรมและการก่อสร้าง ครั้งที่ 2, 2558. หน้า 247-252.

Tassaphan Suwannatat : “Multi-Features Particle PHD Filtering for Multiple Humans Tracking,” 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Chiang Mai, Thailand, 2015.
(Best Paper Award)

Tassaphan Suwannatat : “Robust Humans Tracking Based on Multi-Features Particle Filter,” 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE),
Songkla, Thailand, 2015, pp.12-17.
 
งานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ผ่านมา
 
1. เครื่องมาร์กสายแบบอัตโนมัติ (ดำเนินการในปีพ.ศ.2560)
Automatic Cable Marking Machine
    งานบริการวิชาการนี้นำเสนอการพัฒนาเครื่องมาร์กสายแบบอัตโนมัติเพื่อติดตั้งกับเครื่องจักรผลิตสายสลิงหรือสายเบรคของชิ้นส่วนยานยนต์ การทำงานเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับเส้นผ่าศูนย์กลางสายสลิงที่ผิดปกติ โปรแกรมพีแอลซีจะหน่วงเวลาตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ตำแหน่งสายที่ผิดปกติเคลื่อนที่เข้ายังเครื่องมาร์กสายแบบอัตโนมัติ ลูกกลิ้งที่เชื่อมต่อกับแอคชูเอเตอร์และปั๊มหมึกจะทำงานพร้อมกัน ส่งผลให้สายสลิงถูกมาร์กตามระยะที่กำหนด ผลการทดสอบพบว่าเครื่องมาร์กสายสามารถทำงานได้จริง สามารถมาร์กสายได้ถูกต้องแม่นยำ สามารถช่วยลดขั้นตอนการมาร์กสายเดิมที่ใช้แรงงานคน ที่มีความผิดพลาดอยู่เสมอ ลดปัญหาชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพที่ไม่ได้คัดแยกทิ้ง
งานบริการวิชาการนี้ได้รับทุนและร่วมพัฒนากับ บริษัท ชินออโต้ จำกัด
 
2. เครื่องตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต์ (ดำเนินการในปีพ.ศ.2559)
Steering Wheel Quality Testing Machine
    งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการพัฒนาเครื่องตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำและลดเวลาในการตรวจสอบ ตอบสนองตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยจะทำการตรวจวัดและประมวลผลการวัดค่าความต้านทานของสวิทซ์ปุ่มกด ตรวจสอบสกรู และหมุดยึดของพวงมาลัยรถยนต์ งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบตรวจวัดค่าความต้านทานของสวิทซ์ปุ่มกดจากเดิมที่ตรวจวัดค่าความต้านทานด้วยวิธีทางอ้อมโดยอาศัยการคำนวณย้อนกลับจากการวัดความดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า มาเป็นการตรวจวัดค่าความต้านทานโดยตรง และการตรวจสอบสกรูและหมุดยึดจากเดิมใช้เซนเซอร์ตรวจจับโลหะเปลี่ยนเป็นการตรวจสอบด้วยกล้องและเซ็นเซอร์แสง
   โดยเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วโปรแกรมได้ทำประมวลผลตรวจสอบกับค่าที่ถูกต้องและบันทึกผลการตรวจสอบข้อมูลลงในฐานข้อมูล และจะพิมพ์ออกมาเป็นบาร์โค้ดเพื่อติดที่พวงมาลัยรถยนต์ ขั้นตอนสุดท้ายจะทำการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลด้วยการยิงบาร์โค้ด ผลการทดสอบระบบทั้งหมดพบว่าใช้เวลามีความถูกต้องในการตรวจสอบร้อยละ 98 และใช้เวลาในการทำงานทั้งสิ้น 30 วินาที ดีขึ้นกว่าระบบเดิมที่ใช้เวลา 58 วินาที
   ผลการสร้างและทดสอบชุดขนย้ายชิ้นงานฯ พบว่า ชุดขนย้ายชิ้นงานฯ มีความสามารถในการหยิบจับชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มอุตสาหกรรมที่ความเร็วและสามารรับน้ำหนักในการหยิบจับได้ตามที่บริษัทผู้ให้ทุนวิจัยกำหนดไว้ โดยมีความแม่นยาในการหยิบจับและปล่อยชิ้นงาน อยู่ที่ 4 มิลลิเมตร และผลจากงานวิจัยนี้ บริษัทผู้ให้ทุนวิจัยได้นำเครื่องต้นแบบไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์   
งานวิจัยนี้ได้รับทุนและร่วมวิจัยกับ บริษัทศรีมิ่งทรัพย์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลายกรุ๊ปจำกัด และบริษัท ซัมมิท สเตียรริ่งวีล จำกัด
 
2. หุ่นยนต์จับชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ (ดำเนินการในปีพ.ศ.2558)
Automated work piece handling robot for stamping machine
    จากกรณีศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ พบว่า มีปัญหาในขั้นตอนการผลิตที่ไม่สามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องเสียเวลาจากการใช้แรงงานคนหยิบจับชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มอุตสาหกรรม
   ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบและสร้างชุดขนย้ายชิ้นงานที่มีความสามารถในการหยิบจับชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ สามารถติดตั้งกับตัวเครื่องปั๊มอุตสาหกรรมโดยไม่กีดขวางกระบวนการเปลี่ยนแม่พิมพ์ และได้ออกแบบให้หยิบจับชิ้นงานแบบสองแขน เพื่อใช้แทนแรงงานคนหยิบจับชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
   ผลการสร้างและทดสอบชุดขนย้ายชิ้นงานฯ พบว่า ชุดขนย้ายชิ้นงานฯ มีความสามารถในการหยิบจับชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มอุตสาหกรรมที่ความเร็วและสามารรับน้ำหนักในการหยิบจับได้ตามที่บริษัทผู้ให้ทุนวิจัยกำหนดไว้ โดยมีความแม่นยาในการหยิบจับและปล่อยชิ้นงาน อยู่ที่ 4 มิลลิเมตร และผลจากงานวิจัยนี้ บริษัทผู้ให้ทุนวิจัยได้นำเครื่องต้นแบบไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์   
งานวิจัยนี้ได้รับทุนและร่วมวิจัยกับ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)